Szkoła Podstawowa nr 2      im. Janusza Korczaka       w Głubczycach

    

                                                                                                                                         

                                                                      

      
O nas
realizowane programy i projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witaj na Naszej Stronie !!!

 

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

odbędzie się 1 września 2016r. o godz. 9.00

na boisku szkolnym

( w razie niepogody sala gimnastyczna)

 

MEN: Szkoła musi odzyskać należności za

zniszczony lub zgubiony darmowy

podręcznik

W przypadku niewywiązania się rodzica z obowiązku odkupienia lub wpłacenia równowartości ceny zagubionego/zniszczonego podręcznika (zgodnie z procedurą ustaloną w szkole) należy pisemnie wezwać dłużnika do uregulowania długu wobec szkoły, podając w wezwaniu do zapłaty:
  • wysokość zadłużenia,
  • naliczone odsetki (jeżeli wcześniej wskazano termin wpłacenia),
  • datę, do której należy uregulować zaległość,
  • sposób dokonania wpłaty,
  • możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, jeżeli wezwanie nie odniesie właściwego skutku.

Jeżeli szkoła posiada wydzielony rachunek dochodów, to należy go wskazać rodzicowi jako służący do wpłaty za podręcznik (uzyskany dochód należy przeznaczyć na odtworzenie stanu księgozbioru biblioteki w zakresie podręczników). W innym przypadku należy uzgodnić z organem prowadzącym na jaki rachunek (np. jednostki samorządu terytorialnego) rodzic będzie mógł wpłacać równowartość ceny podręcznika.

Prawo do bezpłatnego podręcznika…

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Wyposażenie szkół podstawowych (klas IV–VI) i gimnazjów w podręczniki jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły (art. 22ae ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

… który wypożycza szkoła

W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. Szkoła podstawowa i gimnazjum nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki, mające postać papierową.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych

 

Rodzice odpowiadają za zniszczenie podręcznika
Szkoły jako samorządowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej (art. 223 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
Szkoły jako jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych (także zadłużeń), w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania (art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych).
Także MEN potwierdza na swojej stronie internetowej konieczność odzyskania środków publicznych wyłożonych na zakup zgubionego/zniszczonego podręcznika:

Leszek Zaleśny

 

UWAGA RODZICE!!!

Informacja dotycząca ćwiczeń z

matematyki, historii dla uczniów kl. IV

oraz matematyki, historii i j. polskiego dla

uczniów klas V.

 

Zeszyty ćwiczeń dla powyższych klas z

w/w przedmiotów są zamówione

przez szkołę.

Przy odbiorze należy uiścić opłatę - koszty

poniżej w wyszczególnieniu.

- uczniowie klas IV - koszt: 12,36 zł

- uczniowie klas V - koszt 18,54 zł

 

(Niniejsza informacja dotyczy podanych niżej

zeszytów ćwiczeń są to:

Klasa IV

- matematyka : Matematyka z plusem 4. Zeszyt ćwiczeń.

Wersja B. Geometria - wyd. GWO

- historia : Wczoraj i dziś 4. Zeszyt ćwiczeń (nowe wydanie)

wyd. Nowa Era

Klasa V

- matematyka: Matematyka z plusem 5. Zeszyt ćwiczeń.

Wersja B. Geometria - wyd. GWO

- historia : "Wczoraj i dziś 5. Zeszyt ćwiczeń (nowe wydanie)

wyd. Nowa Era

- j. polski: Język polski 5. Między nami.  Zeszyt ćwiczeń. 

Wersja A. Część 2 wyd. GWO

 

Wykaz podręczników obowiązujących na rok

szkolny 2016/2017

pobierz plik

 

 

Rekrutacja 2016/2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Publicznych Szkół Podstawowych na rok szkolny 2016/2017

załącznik do pobrania

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  poz. 35.  od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

    Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017:

– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

do pobrania wniosek dla rodziców:

/załącznik/

 

AKTUALNOŚCI................

 

Pokłosie XVI Festiwalu Kultury Powiatowej

KONKURS RECYTATORSKI

Magdalena Morawiec II miejsce

KONKURS LITERACKI

Dominik Skibiński I miejsce

Inga Kaśków III miejsce

( prace nagrodzone można przeczytać w zakładce

 TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA)

 

Nasza Szkoła w oku "DRONA"

obejrzyj film klikając w link poniżej

https://youtu.be/pRBHwbJyAu0

 

 

 

 
nasz patron

(kliknij na zdjęcie)

Janusz Korczak
ur.22 lipca 1878
zm. 5 sierpnia 1942

 

e- dziennik

 

Ciekawe linki

www.profesor.pl

www.wikipedia.pl

www.literka.pl

www.wodip.opole.pl

www.wom.opole.pl

www.kopernik.org.pl

www.filharmonia.zabrze.pl

 

SZKOŁY KORCZAKOWSKIE

www.zsprudnik.vipnet.pl

www.sp4.chojnow.eu

www.sp20plock.edupage.org